Memnuniyet Anketi

Web Sitemizin Yeni Güncel Halini Nasıl Buldunuz?

Politikalarımız

05/10/2022

"SEDAŞ, EPDK lisans kapsamındaki tüm faaliyetlerinde ve tüm bölgelerde ; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi , ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 18295-2:2017 Müşteri İletişim Merkezleri Yönetim Sistemi standartları doğrultusunda uygulamalarını şekillendiren ve rehberlik eden aşağıdaki politikalarına; ayrıca  SEDAŞ, endüstriyel kontrol sistemleri yönetim, işletim ve bakımı , Kurumsal Bilgi sistemleri yönetim, işletim ve bakımı ve Otomatik sayaç okuma sistemleri yönetim, işletim ve bakımı süreç ve iş birimlerinde ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartları doğrultusunda uygulamalarını şekillendiren ve rehberlik eden aşağıdaki Bilgi Güvenliği politikasına uygun çalışmayı taahhüt eder. SEDAŞ bu politikaları yanında, Fırsat Eşitliği  Politikasına uygun çalışmayı da taahhüt eder."


POLİTİKALARIMIZ

Fırsat Eşitliği Politikası

 

- Karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, farklılığın zenginliğe dönüştüğü bir ortam yaratarak, tüm süreçlerimizde yaş, cinsiyet, din, dil, ırk, etnik köken, cinsel yönelim, medeni durum, engellilik hali, hamilelik ve benzer konularda ayrımcılık yapmadan eşit ve adil davranırız.

- Her türlü tacize karşı durur ve asla taviz vermeyiz.

Tüm insan kaynakları politika ve süreçlerimizi, bu temel prensipleri esas alarak uygularız.

 

Kalite Politikası

Müşteri odaklı ve enerji sektöründe model bir şirket olma vizyonumuz doğrultusunda;
- SEDAŞ tarafından ve SEDAŞ adına yürütülen tüm faaliyetlerde, hizmet verdiğimiz her noktada müşterilerimize kesintisiz, kaliteli, güvenli, güvenilir ve sürdürülebilir elektrik enerjisi sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmayı,
- Süreçlerimizdeki verimliliği çalışanlarımızla iş birliği içerisinde artırarak tüm faaliyet sonuçlarımızı sürekli iyileştirmeyi,
- Yürüttüğümüz faaliyetlerimizde Enerji Piyasası Kanunu, İkincil Mevzuat ve diğer tüm yasa, yönetmelik ve standartlara uymayı,
- Çalışanlarımızı teknik ve davranışsal yetkinliklerini artırıcı faaliyetlerle sürekli geliştirmeyi, taahhüt ederiz. 

Müşteri Memnuniyeti Politikası

Müşterilerimizin beklentilerini güvenilir, açık, çevik ve müşteri memnuniyeti yaratacak şekilde karşılamayı taahhüt ederiz.
Bildirimlerimizi sonuçlandırırken, mevzuatlara uyum içerisinde davranırız.
Müşteri beklentilerini karşılarken, deneyimlerimizi süreçlere aktarır ve çalışanlarımızın katılımını sağlayarak ilerleriz. 
Müşteri geri bildirimlerini kaliteli hizmet verebilme anlayışı ile tarafsız, dikkatli detaylı bir şekilde analiz ederek çözüm sunarız. Üretilen çözümler, iyileştirme faaliyetleri için süreçlerimize temel oluşturur.
Süreçlerimizin ve alınan aksiyonların etkinliğini, verimliliğini sürekli takip eder, iyileştirilmesi ve geliştirilmesini sağlarız.

Çevre Politikası

Çevre Politikamızın özünde "insana ve yaşadığı çevreye saygı" bulunmaktadır. Amacımız kaliteli ve sürekli hizmet ile müşteri memnuniyetini sağlarken çevresel kirlenmeyi önlemektir. Bu amaç doğrultusunda SEDAŞ tarafından ve SEDAŞ adına yürütülen tüm faaliyetlerimizde;
- Çevre ile ilgili uymakla yükümlü olduğumuz tüm mevzuatlara ve imza attığımız tüm gerekliliklere uygun şekilde faaliyet göstermeyi,
- Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıklarımızı azaltmayı, mümkün olmayan durumlarda ise atıklarımızın doğaya zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlayarak doğal kaynakları korumayı,
- Mevcut varlıklarımızda yapılacak değişikliklerde veya yeni yatırımların planlanmasında çevre faktörünü göz önünde bulundurmayı,
- Çevre bilincini arttırmak için çalışanlarımıza, şirket adına çalışanlara eğitimler vermeyi, paydaşlarımızla iletişim kurmayı, çevre ile ilgili iyi uygulamaları paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı,
- Faaliyetlerimiz esnasında ortaya çıkabilecek çevre etki ve boyutlarını belirleyip kaynağında önlem almayı,
- Çevre için amaç ve hedefler koyarak, performansımızı değerlendirmeyi, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt ederiz.

İletişim Politikası

SEDAŞ Müşteri İletişim Hizmet Birimleri için;
- Müşteri memnuniyetini odağına alarak, müşteri deneyimlerinden öğrendikleri ile süreçlerini izlemek, geliştirmek ve iyileştirmek,
- Hizmet kalitesini arttırıcı faaliyetleri gerçekleştirirken; tüm kanallardan gelen bildirimler için şeffaf, eşit ve güvenilir bir ortam yaratmak,
- Müşteri iletişiminde değer katan çalışan yaklaşımının sürdürülebilir ve geliştirilebilir olmasını sağlamak, 
- Müşteriye zamanında ve doğru bilgi ile geri dönüş sağlamak,
Model şirket olma vizyonu ışığında müşteri iletişim politikası olarak belirlenmiştir. Faaliyet alanımızdaki sorumluluklarımızı kaliteli, çevik ve güvenilir bir şekilde mevzuata uygun olarak yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.
SEDAŞ, belirlenen yönetim strateji ve politikası doğrultusunda, teknolojik altyapısı, müşteri odaklı süreçleri ve gelişimi hedefleyen çalışanları ile müşteri memnuniyetini sürekli iyileşmeyi amaçlamaktadır.

İSG Politikası

SEDAŞ' ta iş güvenliği kültürünün sürdürülebilir ve nitelikli gelişimi için İSG ilkelerine uymak ve insan kaynağımızı korumak öncelikli görevimizdir. Bu doğrultuda;

- SEDAŞ olarak, elektrik enerjisine sürdürülebilir erişimi sağlamanın yolunun güvenli bir şebeke yaratmaktan geçtiğine inanır, bu amacı gerçekleştirmek için İSG mevzuatı ve imza attığımız tüm gerekleri yerine getiririz.

Çalışanlarımız, yüklenicilerimiz, müşterilerimiz ve varlıklarımızla etkileşimi olan tüm paydaşlarımızın maruz kaldığı İSG risklerini değerlendiririz. Risk kontrol önlemlerini hayata geçirirken, proaktif bir yaklaşımla tehlikeleri kaynağında yok eder, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi hedefleriz.

- Kurduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni uygular, İSG performansımızı periyodik gözden geçirmelerle izleriz. Performans izleme sonuçlarımıza göre gelişim alanlarımızı belirler, uyguladığımız gelişim planlarıyla kurumsal İSG performansımızın sürekli iyileşmesini güvence altına alırız.

- Bu politikadaki prensiplere uygun çalışılmasını sağlamak üzere çalışanlarımızın ve şirket adına çalışanların İSG bilincini artırmayı ve paydaşlarımızla iletişim kurmayı görevimiz kabul ederiz.

- Faaliyet alanımız içerisindeki çalışma ortamlarının tehlike, risk ve fırsatları da göz önünde bulundurarak, çalışanlarımızın yaralanmasını ve sağlığının bozulmasını engellemek amacıyla güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını oluştururuz.

- Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin İSG yönetim sisteminin tüm aşamalarında aktif katılımlarını ve gerekli tüm hususlarda kendilerine danışılmasını sağlarız.

- Tüm maddelerin uygulanmasını taahhüt ederiz.

 

Bilgi Güvenliği Politikası

SE​DAŞ, paydaşlarına mümkün olan en yüksek değeri sağlayabilmek için tüm iş süreçlerinin ve kurumsal operasyonlarının güvenliğinin sağlanmasına azami önemi vermektedir. SEDAŞ, bu bağlamda; elektrik dağıtım sisteminde, hedef kitlesine ve tüm taraflara oluşturulan katma değeri sürekli arttırmak ve sektöründe teknolojik gelişmeleri takip ederek, ilke edinilen kaliteli hizmet anlayışını, tüketici memnuniyeti ön planda tutarak yasal düzenleyici otoritelerin düzenlemeleri çerçevesinde hizmetlerinin etkin güvenli ve kesintisiz şekilde yürütülmesini tehdit edebilecek riskleri erken tespit etmek ve gereken bilgi güvenliği planlamalarını yaparak önlem almak hedefindedir. SEDAŞ bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla kendi kurumsal işleyişini düzenleyici prensipler oluşturur. Bilgi Güvenliği Yönetmeliğinin belirlenmesi, güvenlik rollerinin tanımlanması ve ilgili tüm güncellemelerin yapılması Üst Yönetim'in desteği ve tüm birimlerin koordinasyonuyla gerçekleştirilir. SEDAŞ gerekli durumlarda iç ve dış uzmanların görüşüne başvurabilir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi' nin amacı; hizmet güvenliği ve kalitesinden, yasa ve yönetmeliklere uyumluluktan, şirketin kurumsal itibarından ve sosyal sorumluluk bilincinden, insan hayatına verilen öncelik ve değerden, çevre duyarlılığından taviz vermeksizin:
• Bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkin derecede sürdürülebilmesi için gerekli profesyonel yetkinliklerin artırılmasını sağlamak,
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)ni uluslararası olarak kabul edilmiş olan ISO27001:2013 standardı şartları doğrultusunda planlamak, gerçekleştirmek ve geliştirmek,
• Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
• İş süreçlerinin BGYS'ye uyumlu halde sürdürülmesini sağlamak,
• Bilgi güvenliği risklerini yönetmek için risklerini değerlendirme, risk analizi ve risk işleme çalışmaları gerçekleştirmek, gerekli tedbirleri geliştirmek ve olası riskleri önlemek için çalışmalar gerçekleştirmek,
• Yönetim tarafından periyodik olarak gözden geçirilmiş ve onaylanmış, ölçülebilir bilgi güvenliği hedeflerini belirlemek,
• Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek,
• Veri gizliliğini sağlamaktır.

 

Sedaş İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası

SEDAŞ İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası, şirketimiz tarafından İnsan Haklarına gösterilen saygıyı ifade etmektedir. Bu politika ile esas olarak amaçlanan, insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir. Bu kapsamda, SEDAŞ Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında 2010 yılında oluşturulan WEPs platformu tarafından belirlenen; "Kadının Güçlenmesi Prensipleri"ni (WEPs), imzalayarak ırk, dil, din ve cinsiyet ayrımına bakılmaksızın; tüm çalışanlarına eşit fırsatlar sağlama ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politikalar oluşturma yönünde taahhüt vermiştir. SEDAŞ ayrıca imzalamış olduğu Toplu İş Sözleşmesi’nde, kadın erkek eşitliği ile çevre ve engellilere yönelik sorumluluklarının da yer aldığı aşağıdaki maddeleri ekleyerek topluma ve insan haklarına verdiği önemi vurgulamaktadır.
etikdanisma@sedas.com

 

"SEDAŞ İnternet Sitesi kullanım deneyiminizi kişiselleştirmek ve iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Ziyaretinizi varsayılan ayarlarla gerçekleştirerek SEDAŞ Çerez Politikası'da belirtilen şekilde çerezlerin kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz."